top of page
friherre (2).png

 

SPONSORS
AND
DONORS


 

 

 

 

 

 

 

 

Yxkullsund Säteri modtager støtte fra firmaer, fonde, privatpersoner, venner og organisationer til bevaring af bl.a. hovedbygningerne fra 1662, hvoraf midthuset samt nordfløjen anses for over 100 år ældre , herregårdsmiljøet omkring gården, driftsbygninger, stengærder samt 122 HA natur reservatet Natura 2000 med enge, marker, skov, gærder, alleer og historiske 800 årige ege, sjældne træer, dyr og planter.  

Yxkullsund Säteri receives donations and financial support from companies, foundations, private individuals and organizations for the preservation of the manor buildings from 1662, the manor environment around the farm, farm buildings and 122 HA nature reserve Natura 2000 with meadows, fields, forest, stone fences, alleys and historic rare trees, animals and plants.


SPONCORS:  
Vi takker vore sponcorer som har hjulpet økonomisk med genopretning af herregårdsmiljø og reservat EU Natura 2000.

Kasteberg Gård - Ljungby

Kongelig fhv. slots og havechef cand. hort Ole Stattau  

RaaTec.com  HeatPeat 

Killeberg

GreenGo 
www.JagtDanmark.dk

Arne Bang Revision 

Jilas International Zoo 

Belvedere Skadedyr 

Fredensborg Skov & Have maskincenter  

Lesab Revision Tyringe 

Donators 

Vi takker donatorer der har hjulpet med gaver og økonomisk betydning for Yxkullsund Säteri

E.U. Det europæiske Fællesskab

Eva Eriksson Lönekulla

​Advokat Arne Skjoldorf København 

Svend Larsen Tikøb

Beretta-Franchi Italy 

Familie & Venner 

Schjørring-Rohde Famaly DK

Leverandører 

Länsforsäkringer

Sydved 

Ebbe Aagaard Brandt 

Jilas International

Swedbank

Skåne Sparbank

Södra

YXKULLSUND HAR STORT BEHOV FOR SPONCOR HJÄLP

20 års sätter sina spår

Från Motivationen för Yxkullsund Natura 2000 - Länsstyrelsen

Beslut & Skötselsplan : 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9231af/1533806673828/Beslut.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9231b0/1533806679908/Sk%C3%B6tselplan.pdf

Natura 2000 Yxkullsund Naturreservat - skötelse och syfte.  Syftet är att bevara och skapa livsmiljöer för tillhörande växt- och djurarter, till gamla, grova, ihåliga lövträd, död ved, betad eller slaktade mattor och andra välskötta betesmarker, brunnande lövskogsmiljöer och sumpskogar, så att dessa arter kan leva vidare och öka i mängd.

I hela området är målet även att bevare herrgårdsmiljöet och synliggöra fornlämningar och andra kulturspår - fossil åkermark med talrika odlingsrösen och mäktiga stenmurar, vittnar om olika tidsepoker. Sedan 2003 - på 20 år har man inte flyttat en sten i ramlade stenmurar och stora områden växer till. Odlingslandskapet kring Yxkullsunds herrgård har en lång kontinuitet vad gäller tradition. Området har använts som jordbruksmark under mycket lång tid, samtidigt som markanvändningen förändrats under olika epoker. Inom reservatet finns en mosaik av öppet landskap, trädbärande betesmarker, vilket ger upphov till en rik flora och fauna.

 

Igenväxning och invasiva arter skadar reservatet. 

Statens och EUs bidrag til Yxkullsund som er millioner försvinner till andra projekt, och en dags arbete räcker inte i 2022 för förvaltarens skyldighet att skydda reservatet mod invasiva arter,  förändrar växtler, fågelliv, insekter, betesmarker til skog och den traditionella faunan.

Trots vore upprepade uppmaningar till länsstyrelsen är skadorna successivt irreparable. Naturligtvis har inte vi som ägara möjlighet och inte heller rätten till att korrigera 20 års brist på vård från forvalteren  och länsstyrelsen.

Sedan 2003 er bedrag ytterst begränsat eller inte erhållit Yxkullsund Natura 2000 reservat och herrgård.

 

Yxkullsund Säteri efterlyser stöd och hjälp från invasive och passive organisationer, der lukrerer på Yxkullsunds skönhed uden aktivt at göre noget for reservat og herregård. 

Länsstyrelsen Kronoberg - Forvalteren, Ljungby och Värnamo kommuner,

Länsstyrelsen Jönköbing, Skogsvårdsstyrelsen

Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökningar

Smålands Museum, Naturskyddsföreningen i Kronoberg & Jönköbing

Naturskyddsföreningen i Sunnerbo & Värnamo

Kronobergs Ornitologiska  förening, Rydaholmsornitologerna

Smålands Flora - ovanstående var alla med och fastställde beslutet i 2003 for skyddet Yxkullsund Natura 2000 Reservat och har faktiskt glömt i sina löften, förhoppningar om förbättringar av miljö, natur och flora sedan dess...

friherre (2).png
I B YX.jpg
Esaias Tegnér 1782-.jpg
2021 YX osv (407).JPG
2021 YX osv (266).JPG
lossss (2).jpg
bottom of page