KORRUPTION & KAOS
VILDTSKADE ERSTATNING RENT KAOS

VILDTSKADE ERSTATNING I POLEN

 

Rapport:


Agenda:

Den polske jagtlov indtager en særstilling i EU. På denne baggrund har det været nødvendigt med en tilbundsgående undersøgelse af forholdene, der har vist sig særdeles svære at komme til bunds i. Dels er alle oplysninger, statistikker og regnskaber lukkede og utilgængelige, dels er det et stor utilfredshed fra jægernes side ved at belyse den efter UEs øvrige landes lovgivning meget forældede lov.

 

Rapporten er frembragt ved samtaler med over 20 landmænd, advokater, embedsmænd, skovstyrelsens folk samt jægere på højere plan i organisationen. Materialet er gennemarbejdet i interview form, og nedenstående kildeliste giver yderligere information om forholdene samt om generelle regler gældende i de øvrige EU lande.

 

Problemkompleks

Den polske jagtlov er særlig i EU idet Staten lejer jagten ud til jagtklubber, gennem Wojewoda - amtmand .

Klubberne består af min. 8 jægere op til 30-40 jægere. Arealerne min. 3000 HA til 8-10.000 HA der betales yderst beskedne jagtlejer, til gengæld forpligter jægerne sig til at betale vildtskadeerstatning. Jagtklubberne profiterer skattefrit på Polens generelle interesser, dels på EU midlerne samt på landbrugets produktion og konkurrenceevne, investering og beskæftigelsen skades derved betydeligt ved det forringede udbytte der skyldes vildtskaderne. Årligt laves en jagtplan med de lokale myndigheder om afskydning af vildt. (ofte et højerestående medlem i samme eller naboklub) se nedenfor redegørelse vedr. Jagtorganisation.

Vildtskader er - som oftest vildsvin -  roder op i jorden og ødelægger afgrøden eller ny såede marker og æder afgrøderne. Skaderne foregår året rundt. Bid af træ skud, græsning, skader på træer er også en del af problemerne. Markskaderne er dog de mest omfattende og langt de mest problematiske.


Vildtskader kan opdeles i :

Tab af afgrøder - reelt drifttab
Markskader der ikke gøres op da de er for små eller ikke opdages før det er for sent.
Tab af såsæd
Maskinarbejde ved skader forår og efterår
Skader på maskiner.
Opgørelse af skader - markvandringer
Omkostninger ved møder, retssager, skrivearbejde, papir og kontorhold.
Omkostninger til vurderingsmænd
Renteomkostninger
Tab ved ikke betalte vildtskader

Jagtloven påbyder jægerne  samarbejde med landbruget for at minimere vildtskaderne og udbetale vildtskadeerstatning dels for de skader vildtet laver, dels for arbejdet de påfører landbruget plus for mistet høstudbytte og såsæd.

I de andre EU lande tilfalder indtægter for jagtudlejning landmanden og jordejeren, der herigennem får den ønskede kompensation for vildtskader. Der er sket en privatisering ofte tilbage i 1850-erne. Kommunisterne indførte jagtklubbernes monopol i Polen, og systemet er uændret til i dag.

 

Jægerne i Polen er skattefri.

Jagt klubberne er mænd i høj social position, advokater, politikere, skov administratorer, politi, erhvervsdrivende, direktører, dommere, embedsmænd og ministre op på regeringsplan, medens ”almindelige” borgere og landmænd er få. Det er de høje indtægtsgrupper der går på jagt, og det er opfattet af stor prestige. Man kan antage synspunktet at der er tale om et lukket broderskab, klub og interesse fællesskab, hvor der ikke er ”offentlig adgang eller regnskaber”  - det er skattefrit og der betales ikke moms.

Polske jægere har med jagtturisme særdeles høje indtægter, dels er der opholdet for jagtturisten, dels afskydning for et jagttrofæ, kørsel med turisten og sidst sælges kødet, naturligvis uden momsafregning – på landsbasis moms unddragelse på anslået over 50.000.000,- €.

Et typisk turistophold tager 3-4 dag a 60 €, 1-3 jagttrofæer 800 €, kød værdi 450 € altså i alt 1200 – 2400,-  € er ikke usædvanligt, per turist.  Hertil gode ”sorte” drikkepenge til føreren fra jagtturisten. Trofæet bedømmes ned og betaling foregår i drikkepenge, så tariffen ikke følges – det er billigst og bedst for begge parter.

Samlede indtægter er betydelige  - Jægernes udgifter er minimale til foder og vildtskader – vildtet i Polen spiser gratis. 104.000 jægere profiterer stort  uden hensyn til Polens økonomiske interesser. Med følge indtægter på turisme vil jagt omsætningen være over 500.000.000 €, til dels skattefri  indtægter. Et beløb der let kunne fordobles til fordel for Staten ved en gennemgribende privatisering.

Ved privatisering af jagten i Polen ville denne indkomst hos landmanden være skattepligtig og momspligtig.

Polen har forbavsende få jægere i forhold til de øvrige EU lande.  Danmark f.eks. 185.000 jægere af 5,2 mill indbyggere,  Sverige 285.000 jægere af 9 mill indbyggere , Polen har 104..000 jægere af 38 mill indbyggere. Lande som Frankrig og Italien har over 1 mill. jægere pr. land.

I Europa der mere end  7 millioner  jægere der betaler jagtleje til landmanden eller jordejeren.     

 

Vildtskadeerstatning og korruption.

Der er rigelige midler til vildtskadeerstatning, klubberne har indtægter og jægerne er fra de høje indtægtsgrupper i samfundet, men sådan hænger tingene ikke sammen.

Vildtskadeerstatning er landmændenes store problem.

Klubberne er forpligtet ifølge loven til  – at betale vildskadeerstatning, men det gør de ikke. Vildtskadeerstatning på små og store arealer skal føres til protokol med henblik på erstatning i samarbejde med landmanden.

Lovgivning, regler og samarbejde er ude af kraft og jungleloven hersker.

Med deres høje sociale position kan jægerne chikaneres landmændene på alle tænkelige måder, alt såkaldt samarbejde bliver til chikane og sabotage, modstand, nægtelse at der overhovedet er skader, manglende fremmøde, ændring af møder, forglemmelser, er sædvanligt når der er møde mellem landmanden og jagtklubbens repræsentant – typisk ved klubben ikke hvor jorden er, eller man søger at påvise fejl og mangler. Trusler om et og andet, beskyldninger svirrer, og jægerne forsøger på alle tænkelige måder at forhindre at landmanden får sin lovmæssige erstatning.  

Ofte trues landmanden med at han ikke dyrker jorden ordentligt, klubben vil melde til landmanden til EU, så han mister sit EU-bidrag – omfattende vildtskader forhindrer optimal drift af jorden. Ekstensiv drift er en mulighed idet vildtskaderne og fodringen fra skydetårne er altødelæggende året rundt.  Vildt på markerne fordres ud og er lettere at skyde fra skydetårne, foderpladserne laver et kolossalt ravage på marken – der igen og igen bliver ødelagt året rundt – kun til fordel for jagtklubben, der høster indtægter - hvorimod landmanden intet høster, og lades tilbage med markarbejde uden kompensation.

Klubberne ønsker på ingen måde at høre tale om vildsvineskader eller om hundredvis af kronhjorte er på kost. 100 Hjorte æder 3-4 kg pr dag i min. 180 dage = 54 tons græs som gratis foder årligt.  Vildsvin kan ødelægge en græsmark på en nat.   

Klubbernes egen vurderingsmand vurderer f.eks. vildtskaden til  280,- €  og tager landmanden en offentlig vurderingsmand takseres skaden til 4600,- €  - så grelt er det.

5,4 ha totalskadet - "Vildtskader opstået 2009 ved fodring nær skydetårn – nemt for jagtturisten, vildsvinet hentes i bil. " 

 

 

Korruption

Der er intet samarbejde – kun obstruktion og chikane– resultatet er naturligvis advokat og en retssag, det er dyrt og kompenseres ikke.  Her optræder et nyt fænomen, ganske få advokater tør tage disse ”vildtskade sager”  rygterne er,  at mange advokater taber i retten – ikke kun vildtskade sagen, men også andre sager, vurderingsmænd der taler landmandens sag får ”problemer”  og landmænd der går til advokat får ”problemer” de mærkeligste steder.  

De høje sociale jagtklubmedlemmer udøver deres indflydelse i alle lag i samfundet og skaber problemer for landmanden, advokaten, konsulenter, vurderingsmanden der klager eller går dem imod. Korruption.

Den lille landmand må opgive, de store landmænd må opgive og nøjes med småpenge eller et stykke vildt i ny og næ.

En landmand udtaler: ”Der manipuleres med regnskaber vedr. indtjening i klubberne, antallet af vildt der skydes i jagtplanerne manipuleres, regler og byttehandel m.m. er helt almindelige. – En reminiscens fra kommunist tiden – kammerateri, korruption, mafiametoder og trusler – en metode man skulle klare sig med i gamle dage, men vi taler her om EU 2009 – ikke 1956”.

Klubberne fører gerne retssag mod landmanden i årevis, for advokaten er medlem i klubben og arbejder gratis, overskud i indtægterne, reguleres op ved salg af vildtkød, hvis der er brug for flere midler.

Imens taber landmanden penge på advokat og retssager, og må kæmpe en nyttesløs kamp mod vildtet og jægerne, også med hastighedsbøder, parkeringsbøder og anden chikane på kontorer og i det daglige. Retssager tager 2-3-4-5 år – og klubberne arbejder langsomt.

Landmand PN udtaler: Det er jægerne der bestemmer hvad vi kan dyrke på marken, sår vi f.eks. majs, rug, hvede på en mark vil den blive totalt ødelagt inden høst.  Vi er tvunget til græs med få måneders omdrift.  Vi får jo ikke vildtskadeerstatning fra jægerne. Der er kun udsigt til en 2-5 år lang retssag  plus manglende høstindtægter og advokatudgifter, rentetab m.m. og hvad skal vi så næste år med det kæmpe underskud, det er håbløst. Jægerne vil ikke betale og bestemmer – det er rent anarki og bremser for udvikling og vækst.  Klubben truer mig med EU, at jeg ikke dyrker marken rigtigt, mens de fodrer på vores jord og laver vildtskader.

En offentlig vurderingsmand siger: ” Jeg har lært at køre 10 km for langsomt i byen” .  Tusindvis af  landmænd har søgt (og opgivet) i mange år uden kompensation. Landmænd – der har råd har haft 4-5-6 advokater, der pludselig opgiver, og vurderingsmænd der ikke vil vurdere.  En yderst betænkeligt retsstatus for landmanden i EU.

Landmand CS: ”Jeg kom til præses, formanden, en ordentlig kleppert, han ville intet høre tale om og ville banke mig. Den ny formand er flinkere, men vi har stadig ingen vildtskadeerstatning fået.  Vore skader løber op i hundredetusinde eller mere årligt. Gamle vildtskader vil de ikke dække nye vil de ikke registrere.”

Naturligvis er der steder hvor det fungerer, men i 99 % af tilfældene betales for lidt eller intet i vildtskadeerstatning, hvilket er yderst problematisk når virkemidlet er korruption. I bedste fald tvinges landmanden til kompromis på 25-50 % af den reelle skadeserstatning. Hobby og jægere går forud for milliardinteresser.  Hertil komme den store konkurrenceforvridende forskel fra EU land til EU land.  

Jagtklubbernes argumentation er at de forvalter jagten efter verdens bedste jagtlov – sagen er at det er verdens mest korrupte jagtlov. Vildtet i resten af Europa tager ikke skade af privatisering – tvært imod – økonomisk balance mellem jæger og landmand og jordejer, betyder sameksistens på fri markedsmæssige vilkår. Få vildtskader, lille erstatning lav jagtleje, store vildtskader, høj jagtleje og meget vildt på jorden.

 

Mange jægere registrerer ikke det vildt de nedlægges og vildt kødet sælges på det sorte marked. I realiteten krybskytteri, men når så mange gør det er det jo kutyme, man ser gennem fingre med.  Statistikker, regnskaber, kontrol og regler er sat ud af kraft, mangelfulde, ugennemsigtige og overholdes ikke.

Jagten forsvinder ikke ved en privatisering af jagtretten  – polske jægere skal blot betale – det er rimeligt – privatisering ses som eneste mulighed af eksperter i de øvrige EU-lande.

 

Polens generelle interesser forringes:  skatteunddragelse, arbejdsløshed, konkurrence,  produktion, biodiversitet.

Landmanden opnår ikke maksimal produktion på jorden p.g.a. vildtskader og må til dels leve af EU-tilskud, der kun skulle være en del af produktionsværdien til gavn for det polske samfund, beskæftigelse og regionudvikling med mere sættes tilbage.  

Der ansættes færre personer i landbruget i de fattige dele af Polen, og lægger en dæmper på udviklingen i områder der er tiltænkt struktur udvikling, biodiversitet og habitatforbedringer.

Jægerne vil påstå de forvalter jagten bedst, men ingen gratis modtagere har gennem tiderne ydet mere end det private initiativ, og ingen landmand ville ødelægge vildtet og jagten, det skal blot ses som et aktiv og ikke et problem. I alle andre EU lande har jagt høj værdi pr. HA.  Jagtjord udlejes op til 150 € pr. HA – på polske arealer - ville jagten kunne lejes ud til betydelige beløb idet jagten er noget af Europas bedste – og set i sammenhæng med EU's ønske om at nedsætte EU-tilskuddet, ville landbrugets passende kunne  kompenseres med jagtleje indtægter ved privatisering.

Jagtturismen udnyttes kun minimalt, idet der ikke betales vildtskader – derfor behøver klubberne ikke så mange turister, og Polen får derved færre turistindtægter og besøgende. Til gengæld går den polske jæger gratis på jagt, hvilket for mange andre europæere koster 1-2-3000 € årligt. Er noget gratis og korrupt er det sjældent godt, slet ikke for samfundet.  

4,4 HA - "Vurderet ubetydelig vildtskade af jagtklubben Ponowa. Vinteren 2008-2009. Jagttårn til vildtfodring.

 

Konklusion:

Ved privatisering af jagtretten vil vildtskadeerstatning vil gå direkte ind på landbrugets indtægtskonto til skat og mons. Jægerne i Polen betaler ikke skat og moms.

Privatisering er nødvendig, ikke gennem lange udvalg og forhandlinger med 104.000 jægere der på vegne af 38 mill indbyggere profiterer på deres hobby, men således Polens generelle interesser udnyttes og ikke trues af få jægere på biodiversiteten. Ved privatisering  skal  landmanden stå for udlejning og jagt til klubberne eller egen turisme.

Hermed opnås mulighed for kompensation for vildtskader, idet landmanden ved prissætning af jagtlejen sikrer vildtskadeerstatning, skat og momsbetalinger.

Jagtret på privat ejendom er logisk i EU, og vil få mange flere til at udøve jagt samt en højere frekvens af jagtturisme og indtægter der øger beskæftigelse, skattebetalinger og produktion, samt standse en ”korrupt gammel institution” - jagtklubberne - der nægter at betale vildtskadeerstatning.

En indskrænkning af ejendomsretten er det reelle problem og pengene ender skattefrit i forkerte lommer. Gennem en privatisering vil Polens jæger antal stige til et naturligt niveau på omkring 760.000 jægere tilsvarende de øvrige lande i EU. Kommunist tiderne er forbi – blot ikke for jægerne, lyder ønsket fra mange berørte i erhverv og administration.

 

  Kun en radikal og hurtig privatisering fjerner korruption og manglende betaling af vildtskade erstatninger.

      

Vildtskader på åben mark -  efterår 2008 – maskinerne bliver ofte ødelagt når de kører i en vildtskade

Fra græsset høstes om sommeren tiltager skaderne efterår, vinter og forår.  

 

 

 

 

JAGT ORGANISATION I POLEN

Der er kun en National Jagt Forening i Polen, Polski Zwiazek Lowiecki, denne har både jægere og klubber som medlemmer. Dens højeste myndighed, den Nationale kongres af delegerede der mødes hver 5 år og vælger 30 medlemmer til det Øverste Jagt Råd som administrerer kongressens beslutninger mellem møderne, efter tur, ansættes den udførende Administration. Forenings Præsidiet består af en Præsident, to Vice Præsidenter, Kasserer og Sekretær. Kun stillingen som Præsident er lønnet.
  Aktiviteterne i Polsk Jagt Forening er under tilsyn af Ministeren for Miljø, retsgrundlaget er Lov om Jagt, af 13 oktober 1995, med seneste tillæg af 15 november 2008. Alt levende vildt i naturen tilhører den Polske stat. Jagt retten tilhører ikke ejeren af jorden og kan kun blive udført af medlemmer af den Polske Jagt Forening.
Landet er opdelt i 5250 jagt områder med minimum areal på 3000 ha. Områderne er lejet ud til lovligt organiserede klubber, på 10-års kontrakt, af provins Guvernøren (åbne land) eller regionale skov direktør (skovområder). 4814 territorier er således udlejet, Medens resten er administreret af myndighederne. Gennemsnitlig jagtbart område er pr. jæger ikke større end 300 ha. Danmark 20 HA/jæger.
 Jagt klubber betaler for vildt udsætning og beskyttelse, en jagt afgift, samt for vildt skader på afgrøder.
Årlige afskydnings planer bliver udført, og skal godkendes af den lokale administrationen af Stats skovene i samarbejde med den Polsk Jagt Forening.
 Klubbernes indkomst kommer fra medlems gebyr, salg af vildt kød, jagter organiseret for udenlandske gæster, og eksport af levende vildt (specielt Hare). Klubberne må ansætte en skytte, som officielt repræsenterer jagt klubben på et hvert område.

 

JÆGER EKSAMEN, JAGT TILLADELSE

Medlem af PZL. Den Polske Jagt Forening kan være en fysisk person der opfylder følgende krav:
- Gennemgået et års elevtid i en jagt klub.
- Bestået en jagt eksamen.
- Minimum alder: 18.
- Ren straffe attest.
- Er Polsk statsborger og nyder fulde rettigheder for borgerne.
Medlemskab af PZL. kan også være en udlænding, der har ret til ophold eller bopæl i Polen, og som opfylder ovennævnte betingelser undtagen selvfølgelig det Polske statsborgerskab.

Til jagt i Polen er følgende dokumenter nødvendige:
- Medlemskab med identitetskort fra den Polske Jæger Sammenslutning, PZL. (fornyes årligt ved kvittering for betaling).
- Våben tilladelse udskrevet af Politiet (engang for alle).
- En afskydnings tilladelse med angivelse af art, antal vildt og område, (gyldig i en måned).
Jægere fra udlandet:
- En jagt tilladelse (voucher) udskrevet af en autoriseret turist agent.

 

AREAL

Total areal                   313.000 km2
Skov                              87.204 km2 (28%)
Landbrugs areal          186,417 km2 (60%)
Jagt areal                       91,5% af det totale areal

JÆGERE / INDBYGGERE


Indbyggere                38.518.241
Antal Jægere                 104.635
% Jægere                           0,271%
Jægere /   Indbyggere      1 / 368
Befolknings tæthed indbyggere / km2   123

RL

 

·         Jilas International Spolka z ograniczona dpowiedzialnoscia

·         Augustenborg Gods S- 28291 Tyringe Sweden

GAME DAMAGE

and

COMPENSATION

IN POLEN

 in English, Polish and Danish verison 

 

Issued and published by  Augustenborg Gods S-28291 Tyringe Sweden, Augustenborg Gods A/S Bybjergvej 15 DK-3060 Espergærde Danmark,  Tel 004549139658    Tel 004645150045, Email augustenborg@jilas.dk  , www.augustenborg-gods.dk, for the benefit and developement of Polish farmers in cooperation with Jilas International Zoo, Spolka z ograniczona dpowiedzialnoscia, Ul. Warynskiego 3,   78-400 Szczecinek    Poland.

 

 

Rapport

GAME DAMAGES and COMPENSATION  - IN POLAND.

 

Agenda:

The rapport has the purpose to bring information on the large problems Polish farmers have due to the damages made by wild animals (game) on the agriculture fields. The rapport estimate a solution on the problem which will be of benefit of the game population, increase in production in the agriculture, increases the jobs especially in the poor regions , enlarge tourism, avoiding tax and VAT fraud, all in all a estimated high increase and progress of the national budget of Poland.

 

The rapport is based on interview of more than 30 different Polish farmers, investigations in public offices, talks with lawyers and civil servants from the agriculture sector, interview with hunters, forest commission and leading civil servants.  The game damage compensation is a old but today rising problem and does not only involve farmers but spread out the problem to many parts of the Polish society with economical effect on employment, habitat, tax fraud, corruption, game, agriculture production and competition and regional development.

 

 

The Polish law is different.

The Polish hunting law is rather special in EU since the government rent out land to local clubs – through “Wojewoda” – the local “governor” government representation.

The clubs is minimum 8 hunters up till 3-40 hunters. The hunting areas is minimum 3000 HA to 8-10.000 HA and the rent for the rights to hunt is very low, on the other side the clubs and hunters is obliged to pay compensation for the damages the game makes on the fields. The hunting clubs make large profits without paying any VAT or tax without looking on the Polish national interests, either the it is the EU compensation to farmers, nor the agriculture production, nor the competition, nor investments or the unemployment, all points are serious problems all over Europe.

Every year the Polish hunters have to make a plan for the hunting area shown to the local authorities around the hunting. (authorities are often members of the same clubs)  re: rapport following.

Game damages are mostly made by wild boars missing up the agriculture fields destroying the cops and plantation. The damages take place all year round.  Damages on trees and woodlands can also be a part of the problems, but the damages on the fields is the most complicated and most destructive.

Game damage. The hunting club Gryf – did not have the impression that this was a damage, the shooting tower in the background 70 meters away is suitable shooting distance for hunting.

 

The Polish hunting law says that hunters shall cooperate with the farmers to minimize the damages plus pay full compensation for the losses made on the field, on the machine labor plus lost crop and seed.

In other EU countries it is the farmers who get the profit of the hunting rent on the field as compensation, this way he gets the compensation necessary. The privatization is made for many years ago in the eighteen century mostly, but in Poland the communists made the law for the monopole of the hunting clubs – so small farmers could not do anything – the system has still not changes.

 

 

The Polish hunters are VAT and tax free.

The hunting clubs is men of high social status - lawyers,  politicians’,  forest administrators, police, private businessmen, judges, civil servants up to ministers in the government, while ordinary citizens and farmers are very few.

“It is the high income groups who hunts and it is large prestige.One can say it is a closed brotherhood, club and mutual interests where there are no public admittance and bookkeeping – it is tax free” says CFS.

Polish hunters have through hunting tourism very high profits, either it is from housing the tourist hunter, or it is the trophy, the transport and at last the meat often sold without VAT or tax. Only the losses of  VAT is  – an estimate is 50.000.000 € per year.

A stay for a hunting tourist takes 3-4 days of € 60,- 1-3 trophy fees € 800,- the meat € 450,- all in all between 1200 to 2400,- € is normal per tourist. In addition the hunters gets “tips” from the tourist which often is used to bring the fee down for the trophies fee, so the tariff is forgotten.

The total income is substantial – the hunter uses minimal for feeding and nothing on game damages – the game in Poland eat on no costs in the farmers field. 40.000 hunters make large profit on the Polish national interests. Together with other incomes the turnover in hunting tourism could easy get to more than 1,000.000.000,- €  Today most of this money is tax free.

This amount could be the in benefit of the Polish state if a private owner would be able to rent out areas to the hunters or tourists. The law prohibit anyone else – only the hunter are allowed.

By privatization the hunting in Poland and this income could get into the farmers pocket and VAT and tax should be paid of all amounts plus open tax account and benefit transferred to the Polish nation.

 

Poland has surprising few hunters compared to other EU countries. Denmark 185.000 of 5,2 mill people, Sweden 285.000 of 9 mill, Poland only 104.000 of 38 mill inhabitants. France and Italy have more than 1 mill hunters per country – all pay a rent to the farmer. And the hunting areas are rented out by the owner.

In Europe more than 7 mill hunters pay rent for the land they uses and enjoy.    

 

Game damages and corruption.

The fact is that there are money to pay for the damages. The clubs have high incomes from tourists and the hunters – coming from the high social status – and are able to pay.

 

CFS explains:

Game damages are the farmer’s largest problem.

The hunters are obliges by the law to pay damages – but they always refuses. Damages and compensation shall be written into a protocol in cooperation with the farmer.

The law, rules and cooperation is out of order and the jungle law is the rules.

With their high social status and position in the society the hunters are able to chicane the farmer in all ways.  All cooperation is chicane and sabotage, resistant, refusal of any game damage, they do not come to meetings, change plans, forget and so on – in all aspects the farmer has to fight. Sometimes they do not know who, whom, which place the land is – in general the hunters try in any way to refuse the compensation and payment to farmers – even the law claim the fact.

Often is the farmer threaten that he does not farm well, the club will tell EU that he is a criminal so he loses his compensation on the land – the truth is that the damages prevent the farmer to grow serious grops – the will simply disappear. Extensive farming is often the only solution, because the hunters feed the game on the fields to make it easier to shoot them from the towers. The feeding places make serious problems for the farmer where the crop and field all year round are spoils by the game. Only to the benefit of the few hunters, and the farmer is left back with loss and work and no compensation.

 

The clubs do not want to talk about the damages of the wild boars or the costs of hawing 100 stags on grass feeding. 100 stags eat 3-4 kg par day in min. 180 days = 54 tons grass free of charge per year. Boars can spoil 20-30 HA on one night.

The clubs own valuator claims a game damage og € 280,- and then will a public valuator claim € 4600,- that is not uncommon.

 

Damages from 2009 by feeding near the shooting tower  – easy for the tourist and the boar is brought back in a car.

 

 

 

Corruption

There is no cooperation – only obstruction and chicane – the result is of course, lawyer and brining the case to court. It is expensive and will not be compensated. In this case a new phenomena occurs, very few lawyers dear to take the case with “game damages”  to court – roomers says that the lawyers looses not only the game damage case but all other cases in court, and valuator who talks the farmers case gets “problems”  and farmers who uses an lawyer get strange problems – strange places.

The high social members of the hunting clubs uses their power in the society and creates problems for the farmer, lawyer, valuator, and other who claims and are against the hunters.

 

 

The small farmer has to give up – the large farmer has to give up or have to accept a small compensation or nothing.

 

A farmer says:  - The hunter manipulates with all documentation and accounts earned in the clubs, the number of game in incorrect in the plans, the black market is the common way. It is reminiscence of the old communist times, but we are in 2009 not 1956”.

The clubs very much like to take court trails against the farmer, because the lawyer is member of the club and work free of charge, the profit comes back in the club, and if any cost occur they can just manipulate the bookkeeping – sell more meat.

 

In the opposite the farmer loose money on lawyers in a useless battle against the game in the fields and the hunters – at the same time he gets speed tickets, parking tickets and other chicane in offices or in the daily life. Court trials takes 2-3-4 years and the clubs do what ever they can to slow down.

 

Farmer PN says: -  It is the hunters who decide what I grow on my field – if I grow wheat, corn or ray the fields are spoiled before harvest. We are forced to grow grass with few month turn around. We do not get compensation from the hunters. The only view we have is a 2-4 year trail in court with no income year after year in the fields, costs for the lawyer and interest rates, plus – plus - plus, and when next year give the same loss because of the game - it is hopeless.

The hunter do not pay and the farmer have to accept their power.  It is anarchy and stops all development and growth. The clubs threatens me that they will tell EU that I do not grow my field correct – while they feed their wild animals on my land and make damages. -

 

A public valuator claims: I have learned to drive 10 km slower that the speed limit through town” Thousands of farmers have asked (and given up) in many years without compensation. Farmer – who can afford and used 2-3-4-5 lawyer who strangely suddenly has given up during the case.  The valuator do not want to valuation – and so on. It is a dark side of Polish law and justice.

Also it is a most unpleasant status for the Polish farmers in EU.

 

Farmer  CS: ” I came to the president in the hunting clubs, a big fellow, he just wanted to beat me up and I had to run. The new chairman is nice but even we have tried 2 years nothing is paid out even the damages is Zl 40.000,-  Old damages they do not compensate and the new one they will not put into protocol. -

 

Of course some places it function, but in 99 % of the cases farmers are paid less or nothing for game damages which is a serious problem when it leads to corruption. Best cases the farmer are forced to accept 25-50  % for the real damage. Hobby and hunters joy is selected in front of billion in agriculture production. The competition situation compared to hunters in the other EU countries is not fair and damages the price level of food .

 

The hunting clubs claims that they follow the world´s best hunting law – but the truth is that they follow the world´s most corrupt. The game in the rest of Europe have in the opposite no problems by the landowners right to rent out to hunters on a free market  – in the contrary – economic balance between the farmer, the landowner and the hunter means an existence on free market conditions.

 

PRIVATISATION IS THE ONLY SOLUTION

 Many Polish hunters do not register  the game they kill and the meat is sold on the black market. In reality they poach the game from the government, but nearly all does it - so it is considered as legal. Statistic, accounts, controlee and rules is out of order, out of function and are not followed.

By privatization the hunting law do not disappear – Polish hunters just have to pay as other hunters – what is fair – and as all other hunters in Europe Union – there for all experts (out of Polish hunters own experts) recommend privatization is the only and best solution to control the game damages and compensation.

 

 

 

 

Polish general interest are put aside:  tax and VAT crimes and refusal, unemployment, competition, production and biodiversity problems.  

The farmer do not make maximum production due to the game damages and have to live of the subsidies from EU, which should be only a part of the production value in benefit of the Polish society, employment and development of the region.  

Fewer people gets a job, fewer in the agriculture sector in the poor parts of Poland, it put a stop to the development in regions where subsidies were meant to improve biodiversity and habitat.

 

The hunters will claim that they do the best for the game and country, but no one has during time shown good results by getting everything “free of charge” and of course no farmer will destroy the game population if it is a advantage where he own and have a profit – ref. all other European game recourses.

The value for good hunting areas can rice to € 150,- to 200,- her HA. Which also could be reached in Poland – and this could be a suitable compensation according to the future reduction of the EU subsidies - a privatization of the hunting – giving the farmers the right to rent out the land.  

 

This damage is valid as nothing by hunting club Ponowa. Winter 2009.  Tower in back ground.

 

Konklusion:

Game damages in not paid but could by privatization of the hunting law be income for the farmers and then be a tax and VAT object in benefit of the Polish country. The hunter do not pay tax or VAT today.

Privatization is necessary not by long discussion and negotiations with the hunters it is a hobby. The Polish general interest is threatened by few hunters. The farmers would in the opposite be able to rent out and get a reasonable compensation for the damages the game makes.  It is a simple market mechanism - many animals – many damages – high hunting rent per HA, few animals, small damages small fee.

Negotiations with 100.000 hobby hunters on behalf of the 38 mill Polish inhabitants and economic interest is not reasonable. The solution is the same as rest of Europe - privatization.

The compensation of game damages is on market conditions paid by the rent of the hunting area.

Hunting right on private property  is basic in EU, more people get the rights to hunt and the hunting tourism and the income will increase together with the employment, taxes, production and  bring an end to old “communist system - the hunting clubs – who anyway refuses to pay compensation. “

 

Only quick change can stop corruption and the payment of missing game damages.

     

Game damages in the fields – autoum 2008  – machines are often destroyed driving in the large wholes made by the game. The grass is harvested next summer and the damages goes on the whole year.  

 

AREAL

Total area                   313.000 km2
Forest                              87.204 km2 (28%)
Agriculture area          186,417 km2 (60%)
Hunting area                    91,5% of the total area

 

 

 

 

Hunters /  Population


Inhabitants                38.518.241
Hunters                           104.635
% Hunters                           0,271%
Hunter/ inhabitant       1 / 368
Inhabitant per km2           123

Estimates value of the hunting area in Poland    1,200.000.000 €

·         la

 

 

 

DANSK   

  • Kilder:

 

Voldsomme vildtskader fra vildsvin - landmanden kan ikke gøre noget - jægernes pligt er betale vildtskadeerstatning men de nægter ofte - de tjener på store summer på jagten hvilket skaber korruption.
PRIVATISER JAGTEN I POLEN
Privatisereing er på høje tid for jagten i Polen. Det kan umiddelbart synes som en god jagtlov, men intet land kan prale af så megen korruption som netop Polen på jagt og vildtforvaltningen.
Udenlandske jægere kan synes tilfredse med jagtture, men en privatisering ville give langt billigere jagter i dette smukke land, det ville gavne jægerne og samtidig gavne de polske landmænd. Systemet hører til i fortiden - det er en lang række at korruption, snyd og ballade, der kun gavner et lille fåtal af spidser indenfor jagtforeningerne - der alle jager gratis mendens andre betaler dyrt, udtaler C. Szabad, Jelnia Polen.
På vores landbrug er der ca. 100 hochsitze til jægere, skulle vi dyrke majs eller korn ville vildtet æde alt op, for jægerne fodrer vildtet på vores jord så de ikke skal lede efter det i skoven. Resultatet er at jægerne jager gratis og bestemmer hvad vi skal dyrke på jorden - måske ønsketænkning, men i 2009 er det jo helt ude i skoven, siger Piotr Losa.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.11 | 16:26
GULD OG GRØNNE SKOVE har modtaget 2
15.07 | 15:32
FOTO har modtaget 1
21.06 | 10:08
FILM OM AUGUSTENBORG har modtaget 3
13.01 | 13:48
LINDEHULT BILLEDER har modtaget 5
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE